Įstatų projektas


Lietuvos dailininkų sąjungos sekcija Monumentalistai

 1. Bendros nuostatos:

  1.1. Monumentalistai, (toliau MS), yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys.
  1.2. MS vienija profesionalius dailininkus, LDS narius, vitražistus, freskininkus, mozaikininkus, architektus, dizainerius, ir kitus menininkus, kurių kūrybą galime priskirti ir vertinti monumentalaus ar figūratyvaus meno kriterijais.
  1.3. Monumentalistų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, LDS įstatai ir šie įstatai.

 2. Tikslai ir veikla:

  2.1. Monumentalistų tikslai yra:
  2.1.1. Skatinti ir ginti monumentalistų laisvą kūrybą, profesinį meistriškumą, profesionaliojo meno sklaidą.
  2.1.2. Propaguoti MS narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje, didinti jos žinomumą.
  2.1.3. Rūpintis monumentalistų kūrybiniu palikimu, išsaugojimu, viešinimu.
  2.1.4. Ginti MS interesus.
  2.1.5. Atstovauti MS įvairiose institucijose sprendžiant problemas ir klausimus, turinčius reikšmės MS nariams, monumentalistų veiklai ir tikslams, viešinant MS požiūrį jos nariams aktualiose srityse.
  2.1.6. Rengti ir dalyvauti organizuojant parodas, projektus, seminarus, kitus profesionalaus meno renginius, vykdyti kūrybines meno programas.
  2.1.7. Siūlyti MS narius valstybinėms bei kitokioms meno premijoms.
  2.1.8. Naudoti ir atsakyti už sutartimis perduotą LDS turtą bei kūrybines bazes ar patalpas.
  2.1.9. Siūlyti savo ekspertus konkursams bažnytiniam ir visuomeninių pastatų menui, simpoziumams, parodoms ir kitiems renginiams.
  2.1.10. Padėti ginti monumentalistų profesines, autorines bei socialines teises, atstovauti juos LDS taryboje ir konferencijose.
  2.2. Įgyvendindama šiuos tikslus, MS užsiima tokia veikla:
  2.2.1. Parodų, mugių, kitų renginių rengėjų veikla.
  2.2.2. Edukacine veikla.
  2.2.3. Meninės kvalifikacijos kėlimo veikla.
  2.2.4. Meno kūrinių aukcionų veikla.
  2.2.5. Įvairių meno kūrinių modeliavimo, interjero ir eksterjero dekoravimu.
  2.2.6. Meno kūrinių vertinimo ekspertine veikla.
  2.2.7. Meno leidinių ir kita leidyba.
  2.2.8. Dailės kūrinių, suvenyrų, meno dirbinių ir kita specializuota mažmenine prekyba.
  2.2.9. Rengia ir koordinuoja simpoziumus, konkursus, skiria savo premijas, prizus ir apdovanojimus.
  2.2.10. Kūrybinių stovyklų organizavimas,
  2.2.11. Kita, niekur nepriskirta, menine veikla.

 3. Struktūra ir valdymas:

  3.1. Aukščiausia valdžia priklauso LDS suvažiavimui. Toliau, aukščiausia MS valdžia priklauso jos narių visuotiniam susirinkimui, kuris šaukiamas ne rečiau, kaip du kartus per metus. Neeilinis susirinkimas šaukiamas biuro nutarimu, arba reikalaujant trečdaliui sekcijos narių ne vėliau, kaip po vieno mėnesio nuo reikalavimo pateikimo.
  3.2. Susirinkimas:
  3.2.1. Turi teisę priimti ir keisti įstatus, nubalsavus 50%+1 visos sekcijos narių balsu, toliau tvirtinant MS įstatus LDS taryboje.
  3.2.2. Numato MS veiklos kryptis.
  3.2.3. Priima nutarimus.
  3.2.4. Renka biuro narius ir sekcijos pirmininką LDS įstatuose numatyta tvarka.
  3.2.5. Renka atstovus į konferenciją ir LDS tarybą.
  3.2.6. Visuotinio susirinkimo nutarimai priimami balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas jeigu jame dalyvauja pusė sekcijos narių. Pirmininkas ir atstovai į konferenciją išrenkami paprasta balsų dauguma nuo dalyvaujančių susirinkime narių skaičiaus.
  3.2.7. Pakartotinas susirinkimas teisėtas dalyvaujant ne mažiau 15% visų sekcijos narių po 30 min. pertraukos.
  3.3. Tarp visuotinių susirinkimų sekcijai vadovauja biuras.
  3.4. Biuras:
  3.4.1. Šaukia visuotinį susirinkimą, atsiskaito ir vykdo jo nutarimus.
  3.4.2. Priima nutarimus MS parodinei, konkursų ir simpoziumų organizacinei veiklai.
  3.4.3. Atstovauja sekcijos interesus LDS.
  3.5. Pirmininkas:
  3.5.1. Šaukia biuro posėdžius ir jiems pirmininkauja.
  3.5.2. Atsako už MS biuro darbą.
  3.5.3. Atsako už MS LDS deleguotą turtą.
  3.5.4. Teikia MS pasiūlymus LDS tarybai.

 4. Narystė:

  4.1. MS sudaro profesionalūs dailininkai, LDS nariai, kurių kūrybą galima priskirti prie monumentalaus ar figūratyvaus meno.
  4.2. MS nariai įstoja ir išstoja LDS įstatuose numatyta tvarka MS teikimu.
  4.3. MS nariai rekomenduoja menininką, kurio kūryba atitinka sekcijos nuostatus stoti į LDS. Jį priima biuras ir tvirtina LDS taryba.
  4.4. Rekomendacijas stojantiems į LDS gali rašyti tik ilgiau nei tris metus sekcijos nariais esantys atstovai.
  4.5. Kitų LDS sekcijų nariai gali tapti MS nariais, kai juos rekomenduoja du šios sekcijos nariai ir pritarus biurui.

 5. Turtinė, teisinė padėtis ir ūkinė veikla:

  5.1. MS yra LDS padalinys ir naudojasi LDS juridinio asmens teise.
  5.2. MS perduoto LDS turto dalies sutartį pasirašo pirmininkas.
  5.3. Pagal MS parengtas programas naudoja LDS skirtas lėšas.
  5.4. MS lėšas sudaro įnašai, aukos, palikimai, pajamos iš MS ūkinės veiklos ir centralizuotų LDS lėšų.
  5.5. Gali steigti naujas kūrybines bazes, atidaryti ir rengti ekspozicinius plotus eksterjere ir interjere.
  5.6. Sutarčių pagrindu organizuoja įvairius meno darbų užsakymus.
  5.7. Situacijoje, kurių nenumato sekcijos įstatai, veikiama pagal LDS įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

 6. MS pertvarkymas, organizavimas ir likvidavimas:

  6.1. MS gali būti likviduota, pertvarkyta ar reorganizuota visuotinio narių susirinkimo metu, dalyvaujant ne mažiau 2/3 narių, už tai nubalsavus 2/3 narių.